آلبوم تصاویر تاش عشق بر بوم اراده – نمایشگاه انفرادی زهره اعتضاد السلطنه (۱۴۰۲)