مصاحبه زهره اعتضاد و السلطنه در برنامه شب های تابستان شبکه سوم (قسمت دوم)

در این مصاحبه زهره اعتضاد در کنار آقای علی انصاریان، در برنامه شبهای تابستان حضور دارد