نمایشگاه هنرهای تجسمی و صنایع دستی و خوشنویسی و عکاسی و…افراد دارای معلولیت (۱۴۰۲)

نمایشگاه هنرهای تجسمی و صنایع دستی و خوشنویسی و عکاسی و…افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی ، ناشنوا ، نابینا ، کم توان ذهنی و اتیسم وافراد کوتاه قامت وصورت های اسید پاشیده شده و…

ازتاریخ ۱۱آبان تا ۱۸ آبان در موسسه فرهنگ صبا