گزارش و مصاحبه شبکه الصباح کویت از نمایشگاه نقاشی زهره اعتضاد