رنگ روغن

تکنیک: رنگ روغن

سبک: رئال

اندازه: ۱۰۰*۷۰

تهران – زمستان /۹۲